Impregnantas marmurui

11,13 €
Su mokesčiais

MARMURINĖS DANGOS IMPREGNANTAS

  • marmuro impregnavimui;
  • apsaugo nuo drėgmės įsiskverbimo, riboja dumblių ir kerpių augimą;
  • sumažina druskos išsiskyrimą;
  • Paryškina dangos spalvą.
Talpa
Kiekis
Užsakoma

Impregnantas giliai įsiskverbia į pagrindą, sukurdamas apsauginę užtvarą. Apsaugo nuo drėgmės įgėrimo, riboja dumblių ir kerpių augimą. Įmirkytas paviršius yra atsparesnis bet kokiems nešvarumams. Impregnantas pagerina marmuro struktūrą ir spalvą. Apriboja druskos dėmių susidarymą ant apsaugotų paviršių. Nepalieka dryžių ir nutekėjimų.

Naudojimas:

Pagrindas turi būti švarus, sausas, gerai nuriebalintas. Preparatas tepamas teptuku, voleliu. Ištepkite paviršių ir palikite maždaug 10 minučių. Tada pašalinkite perteklių minkštu skudurėliu, poliruodami, kad nudžiūtų. Palikite išdžiūti. Naudojimo temperatūra - nuo +5 iki + 30 ° C. Kol paviršius neišdžius, apsaugokite impregnuotus paviršius nuo vandens ir mechaninių pažeidimų. Prieš pradedant darbą, reikia atlikti bandymus, kad būtų patikrintas preparato poveikis Jūsų gaminiui.

Išeiga:

Priklausomai nuo pagrindo sugeriamumo, 1l preparato galima padengti nuo 10 iki 12 m² vienu sluoksniu.

Apsaugos priemonės:

Turėtų būti taikomos bendrosios saugos taisyklės pagal saugos duomenų lapą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vėdinkite uždarus kambarius. Naudokite cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines ir apsauginius drabužius. Venkite patekimo ant odos ir į akis. Venkite produkto garų įkvėpimo. Būkite atsargūs dirbdami su degiais tirpikliais.

Sudėtyje yra: angliavandeniliai, C10-C13, n-alkanai, izoalkanai, ciklai, <2% aromatinių medžiagų.

Pavojingumo faktoriai

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali būti mirtinas.

Atsargumo veiksniai

P102 Saugoti nuo vaikų
P280 Mūvėti apsaugines pirštines / apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones
P301 + P310 PRARIJUS: Nedelsdami skambinkite į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ / gydytoją.
P331 Neiššaukite vėmimo
P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplaukite dideliu kiekiu muilinu vandeniu.

Papildoma informacija
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos sausumą ar skilinėjimą.
EUH208 turi trimetoksi (metil) silano. Gali sukelti alerginę reakciją.

Sandėliavimas:

Laikykite ir naudokite nuo +5 iki +30 ° C temperatūroje.

Dėmesio!

Prieš naudodami, išbandykite mažai matomoje vietoje, ar paviršius gerai toleruoja impregnantą.

Impregnantas marmurui

Charakteristikos

Talpa, L
0,2/1